ಕರವೇ ಐಟಿ ಘಟಕದಿಂದ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

1

5

4

2

8

3

13

14

6

10

12

9

15

7

11

16