ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಪತ್ರಕತ೯ರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ಪೂವ೯ಭಾವಿ ಸಭೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು.