ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರವೇ ಆಚರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಚಿತ್ರಗಳು