ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿದ ಹುಡುಗರು, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦ನೇ ತಾರಿಖು ಹೊರೆಟು , ನವೆಂಬರ್ ೧ನೇ ತಾರಿಖು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಿದರು.

ಇದರ ಕೆಲುವು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

 

collage