೨೮ ನವೆಂಬರ್ 2015 ರಂದು ಕರವೇ ಐಟಿ ಘಟಕದಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ :