೧೦೦+ ಹೆಚ್ಚು ಕ.ರ.ವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯಾದಂತ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಕ.ರ.ವೇ ಆಚರಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಬದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕೆಲ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು …

00009

00010