ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದರು.nere_parihara_gulbarga_-_krv2

nere_parihara_gulbarga_-_krv3

nere_parihara_gulbarga_-_krv4

nere_parihara_gulbarga_-_krv5

nere_parihara_gulbarga_-_krv6

nere_parihara_gulbarga_-_krv7

ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ