ಕ.ರ.ವೇ. ಒತಡಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್

1

 

2

3

4