ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೋಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನು ಖಂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿದರು -