ಬೆಳಗಾವಿ ಮರುನಾಮಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡರಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ.ರ.ವೇ. ಇಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.

belagaavi hesaru