ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಡೆದ ಖಂಡನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಣಾಯಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ೧೮ ರಂದು ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಡೆದ ಖಂಡನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಪರ ಚಿಂತಕರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಣಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದರ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

IMG_0001

 

IMG_0002

IMG_0003

ಇದರ ವರದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

19_KP

19_VK