ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ದರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ನಾಡು ನುಡಿ ಅಂಕಣ