ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇ 15, 2016 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ನಾಡು ನುಡಿ ಅಂಕಣ

2016_05_15