ಕನ್ನಡ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು -

4

6

5

7

2

3

8

9

10

11

12

18

15

17

13

16

14