ಬೆಳಗಾವಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರವನ್ನು ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾದ ಮುಖ್ಯಮಾಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನಾವೀಸ್ ಭೂತದಹನHoratada Banner