ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಖಂಡನಾ ಸಭೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ:

 

kaveri sabhe kp

kaveri sabhe uv

kaveri sabhe vk