ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಖಾತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಥ

Raliway yalli uydyoge kannadetararige - peatibhatane