ರೈಲ್ವೇ – ಪ್ರರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಹೋದ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರು. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೇ ವಲಯಲ ನೇಮಖಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ.

kannaDa prabha