ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ೧೮ ರಂದು ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಡೆದ ಖಂಡನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಪರ ಚಿಂತಕರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಣಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದರ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

ಇದರ ವರದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

19_KP

19_VK